fbpx

ข้อตกลงและเงื่อนไข คนขับ ตามสั่ง.คอม

  1. คำจำกัดความ

1.1 “ตามสั่ง.คอม หรือ TAMZANG.COM” ในสัญญานี้ หมายถึง บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานตั้งอยู่ 77/176 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เป็นผู้ให้บริการข้อมูลร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มตามสั่ง.คอม

1.2 “สินค้าและบริการ” ในสัญญานี้หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้ง รายการเมนูอาหารต่างๆ ที่ร้านค้าสมาชิกของ ตามสั่ง.คอม ได้ลงประกาศขายผ่านทางเว็บไซต์ของ ตามสั่ง.คอม เท่านั้น

1.3 “DRIVER หรือ คนขับ” ในสัญญานี้หมายถึง คนขับ รับ-ส่ง สินค้าและบริการ ตามที่ตกลงรับงานรับ/ส่ง สินค้าและบริการ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของ ตามสั่ง.คอม

1.4 “ร้านค้าผู้ประกอบการ” ในสัญญานี้หมายถึง ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่สมัครสมาชิกและลงทะเบียนไว้กับ ตามสั่ง.คอม และได้รับหมายเลข ID เฉพาะของร้านค้านั้นๆ ในระบบของ ตามสั่ง.คอม แล้ว

1.5 “การรับ-ส่ง สินค้าและบริการ” ในสัญญานี้หมายถึง การรับ/ส่ง สินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าผู้ประกอบการตามสั่ง ID โดย DRIVER หรือ คนขับ ที่เข้าร่วม ตามการเรียกใช้บริการจากลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม เท่านั้น

1.6 “บัญชีเครดิตการทำงาน” ในสัญญานี้หมายถึง จำนวนเครดิตที่มีอยู่ในระบบของตามสั่ง.คอม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญดังนี้

1.6.1  เงินประกันงาน ในสัญญานี้หมายถึง เงินประกันการทำงานของ DRIVER หรือ คนขับ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ DRIVER หรือ คนขับ สมัครลงทะเบียนเป็น DRIVER หรือ คนขับ กับตามสั่ง.คอม โดยได้ทำการจ่ายหรือฝากหรือโอน ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และต้องมีให้เพียงพอสำหรับการกดรับงานทุกๆ ครั้ง ซึ่งจำนวนเงินประกันดังกล่าว คนขับหรือ DRIVER สามารถรับคืนได้เต็มจำนวนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ (ที่พึงมี) เมื่อสัญญามีอันต้องสิ้นสุดลง (จำนวนเงินประกันการทำงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้และถือเป็นข้อยุติ)

1.6.2 “เครดิตหรือแต้มหรือคะแนน” ในสัญญานี้ หมายถึง จำนวนแต้มหรือคะแนนหรือเครดิต ซึ่งในระบบตามสั่ง.คอม ถือว่า สามารถใช้เพื่อการแประมวลผลการกดรับงานได้หรือไม่ได้ ของคนขับ และสามารถใช้ทดแทนเงินประกันงาน ตามข้อ 1.6.1 ได้ในกรณีเงินประกันงานไม่เพียงพอสำหรับการกดรับงาน ทั้งนี้เครดิตหรือแต้มหรือคะแนน ดังกล่าวไม่สามารถเบิก-ถอน-โอน เป็นเงินสดได้

บัญชีเครดิตการทำงาน ทั้ง 2 แบบดังกล่าวสามารถ เพิ่ม/ลด ได้ตามระบบการประมวลผลของตามสั่ง.คอม

1.7 “สมาชิก” ในสัญญานี้หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ

1.8 “แพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่น” ในสัญญานี้หมายถึง เว็บไซต์ตามสั่ง.คอมหรือแอพพลิเคชั่น ตามสั่ง.คอม สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ ลูกค้า และDRIVER หรือ คนขับ ที่เข้าร่วมซึ่งเปิดให้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store และPlay Store

1.9 “คำสั่งซื้อ” ในสัญญานี้หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าและบริการของลูกค้ากับร้านค้าบนแพลตฟอร์มของ ตามสั่ง.คอม

1.10 “เว็บไซต์” ในสัญญานี้หมายถึง https://www.tamzang.com หรือ https://www.ตามสั่ง.com

2. ข้อกำหนดและความรับผิดชอบของ DRIVER

             ข้อตกลงและเงื่อนไขของคนขับ ตามสั่ง.คอม เป็นเอกสารแบบอิเลคทรอนิกส์ การลงทะเบียนเป็นคนขับ ใน ระบบของตามสั่ง ถือว่า ผู้สมัครได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงในข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้และยินยอมเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้แล้ว

             การสมัครเป็นสมาชิกคนขับ ผู้สมัครยอมรับว่าได้ทำการอ่านและศึกษา ข้อกำหนดและข้อตกลงพื้นฐานทั่วไปของเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม ในหัวข้อ “ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป” บนหน้าเว็บไซต์ของ ตามสั่ง.คอม ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วและเข้าใจในข้อตกลงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดีแล้ว

             ผุ้สมัครเป็นคนขับของ ตามสั่ง.คอม ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม หากผู้สมัครที่ทำการสมัครได้รับการอนุมัติการเป็นคนขับจากระบบของ ตามสั่ง.คอม และบริษัทฯ ตรวจพบในภายหลังให้ถือว่าสัญญาฯ ฉบับนี้เป็นโมฆะและบริษัทฯ ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้สมัครทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ ผู้สมัครได้แจ้งทาง ตามสั่ง.คอม ไว้แล้วและแนบเอกสารหลักฐานรับรองที่เหมาะสมให้ทางบริษัทฯ พิจารณา เป็นกรณีๆ ไป ซึ่งการตัดสินใจบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด มิสามารถโต้แย้งได้

ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขการรับ-งาน

2.1 การสมัครเป็นสมาชิกคนขับ

2.1.1 สามารถสมัครได้ฟรี ทาง เว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ

2.1.2 สามารถสมัครได้จากเจ้าหน้าที่แนะนำ ตามสั่ง.คอม

2.2 DRIVER หรือ คนขับ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม แล้ว สามารถรับหรือปฏิเสธ การรับ-ส่ง สินค้าและบริการได้ โดยมิได้เป็นความผิดของ DRIVER แต่ประการใด เมื่อ DRIVER หรือคนขับไม่สามารถรับงานได้ในเวลานั้นๆ DRIVER หรือคนขับสามารถส่งงานต่อไปยัง DRIVER อื่นในทีมของตนได้ (ถ้ามีทีม) ยกเว้นเกิดเหตุอันสุดวิสัยให้ DRIVER ติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมงาน OPERATION ของ ตามสั่ง.คอม ทุกครั้ง

DRIVER หรือ คนขับ เมื่อกดตกลงรับงาน คำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม แล้ว DRIVER ต้องมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าผู้ประกอบการเพื่อเช็คราคาล่าสุดและทำการสั่งสินค้าและบริการตามคำสั่งซื้อที่ได้รับและประสานงานกับลูกค้าที่สั่งสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อและสถานที่ในการจัดส่งรวมทั้งทำการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม

DRIVER หรือ คนขับ เมื่อ ลูกค้ามีการยกเลิก คำสั่งซื้อ หลังจากคำสั่งซื้อผ่านขั้นตอนยืนยันคำสั่งซื้อ ของการดำเนินการแล้ว นั่นคือ มีการสั่งสินค้าและบริการกับร้านค้าแล้วเตรียมจัดส่ง ให้สอบถามเหตุผลในการขอยกเลิกและติดต่อกับทีม OPERATION ของ ตามสั่ง.คอม ทันที

DRIVER หรือ คนขับ จะได้รับค่าบริการในการรับ-ส่ง สินค้าและบริการ ตามอัตราที่ ตามสั่ง.คอม กำหนดให้ ซึ่งระบบ จะทำการคำนวณและแสดงข้อมูลค่าขนส่งให้ทราบก่อนการตัดสินใจกดรับงานของ DRIVER ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเว็บไซต์ เห็นสมควรในโอกาสต่อไปได้

2.3 DRIVER หรือ คนขับ จะสามารถรับงานรับ-ส่งสินค้าและบริการได้ต้องมี บัญชีเครดิตการทำงาน คงเหลือในระบบของตามสั่งให้เพียงพอสำหรับการกดรับงานและต้องมีเงินสดสำรองเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 1,000บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

2.4 DRIVER หรือ คนขับ จะไม่คิดค่าบริการในการส่งสินค้าและบริการด้วยตนเอง แพลตฟอร์ม ตามสั่ง.คอม จะเป็นผู้กำหนดราคาในการขนส่งแต่ละคำสั่งซื้อให้กับ DRIVER โดยอัตโนมัติ (ตามข้อ 2.2)

2.5 DRIVER หรือ คนขับ จะต้องยินยอมให้ บริษัทฯ หัก บัญชีเครดิตการทำงาน ของตนเอง ทั้ง 2 ส่วนตามข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบตามสั่ง ดังนี้

2.5.1 ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบโดยคิดจากค่าจัดส่งแต่ละคำสั่งซื้อ

2.5.2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ของค่าธรรมเนียม ตาม 2.5.1

2.5.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ภาษี ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดตามข้อ 2.5.1/2.5.2 จะถูกหักออกจาก บัญชีเครดิตการทำงาน ที่มีอยู่ในระบบตามสั่งโดยอัตโนมัติเมื่อรายการคำสั่งซื้อนั้นๆเสร็จสมบูรณ์

2.6 DRIVER หรือ คนขับ จะได้รับบัญชีเครดิตการทำงาน เพื่อใช้สำหรับการกดรับงานและตรวจสอบรายการ ซึ่ง ตามสั่ง.คอม จะเป็นผู้สร้างให้ในระบบของตามสั่ง.คอม และ DRIVER หรือ คนขับ จะได้รับการแจ้งเตือนเสมอเมื่อวงเงินเครดิตของท่านเหลือน้อยจนอาจจะเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถ กดรับงานได

2.7 DRIVER หรือ คนขับ จะรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าต่อบุคคลที่ 3 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ยกเว้นเมื่อมีเหตุอันต้องสงสัยหรือการกระทำที่ส่อไปในทางการกระทำที่ผิดกฎหมายและได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร

2.8 สัญญาฯ สามารถสิ้นสุดบังคับใช้ได้เมื่อมีการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและ/หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่สามารถโต้แย้งได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทางเว็บไซต์ ตามสั่ง.คอม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบของ ตามสั่ง.คอม

3.1 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายและการการสูญเสียทุกประการ ซึ่งสืบเนื่องหรือมีความเกี่ยวข้องจาก

3.1.1 ความล่าช้าในการจัดส่ง ทุกกรณี

3.1.2 เหตุการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุม เช่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด ยานยนต์เสียหาย และเหตุการณ์อื่นที่มิอาจรู้ล่วงหน้าได้

3.1.3 ความผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลอื่น เช่น โดยผู้รับของ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนจากลูกค้า

3.1.4 ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง หรือไม่มีการป้องกันโดยลูกค้าผู้ส่งตามที่ควร

3.1.5 การเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากคนขับรถที่เข้าร่วมโดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขนส่ง

3.1.6 กรณีมีผู้ที่ใช้ถนนได้รับความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่มีข้อมูลที่ระบุชี้ชัด และไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุหรือหากมีข้อมูลแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทาง ตามสั่ง.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยติดตามคนขับรถร่วมเพื่อมารับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

3.1.7 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับรสชาติอาหารหรือความสมบูรณ์ของอาหารตามเมนูที่ได้แสดงไว้ของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นทางเว็บไซต์จะทำได้เพียงประสานงานระหว่างลูกค้ากับร้านค้าเท่านั้น

3.1.8 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อการการกระทำใดๆ ก็ตามที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดศิลธรรมอันดี หรือ ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

3.1.9 ตามสั่ง.คอม สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เมื่อมีเหตุพิพาทเกิดขึ้นโดยมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานของรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด

3.2 ตามสั่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อราคาของสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการต่างไปจากระบบตามสั่ง และราคาสินค้าและบริการดังกล่าวได้มีการตกลงกันก่อนแล้วระหว่างผู้ซื้อและ DRIVER หรือ คนขับ

        ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดในรายละเอียดการสมัครเป็นคนขับ ตามสั่ง.คอม แล้วและจะปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามเอกสารข้างต้นทุกประการ