fbpx

ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับผู้ให้บริการร้านค้าในบริการ “ตามสั่ง”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการร้านค้าในบริการ “ตามสั่ง”
1. คำนิยามและการตีความ
1.1 คำนิยาม
ในสัญญานี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำนิยามดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
“การให้บริการ” ให้มีข้อความดังที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ซึ่งกำหนดงานที่ ตามสั่งจะต้องทำ
“บริษัท” หมายถึง บริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด
“ตามสั่ง” หมายถึง ฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเปิดให้บริการบนแอปพลิเคชันตามสั่ง และเว็บไซต์ www.ตามสั่ง.com และ/หรือ www.tamzang.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการคนขับรถเพื่อสั่งสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มจากร้านได้
“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ “ข้อมูลความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา) ที่คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่ รับข้อมูล และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญานี้ ข้อมูลลูกค้า (รวมถึงรูปแบบลักษณะการเข้าชม รายละเอียดการเข้าชม ปริมาณ เวลาและระยะเวลาการใช้อุปกรณ์หรือการเข้าชมเนื้อหา) รายละเอียด (รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ การตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อเพื่อการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ประวัติเครดิต และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ) ข้อมูลทางการค้า ทางเทคนิค หรือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลและบริษัทในเครือใดๆ รวมถึงความลับทางการค้า ความเชี่ยวชาญ การแสดงความเชี่ยวชาญ การวิจัยสิทธิบัตร ข้อมูลการพัฒนาหรือทางเทคนิค อาหาร ของหวาน และ/หรือเครื่องดื่มหรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความเป็นเจ้าของ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แผนธุรกิจ การดำเนินการหรือระบบ สถานะทางการเงินหรือการค้า รายละเอียดลูกค้า ผู้ให้บริการ ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของผู้เปิดเผยข้อมูลหรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ข้อมูลด้านการตลาด วัสดุสิ่งพิมพ์ อัตราและตารางอัตรา สัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในแบบ รูปแบบ หรือสื่อใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรหรือมนุษย์ รวมถึงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา จับต้องได้หรือไม่ และรวมถึงข้อมูลที่สื่อสารหรือได้รับจากการประชุม เอกสาร การโต้ตอบ หรือการตรวจสอบวัตถุที่จับต้องได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง (ก)ข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุที่ตั้งของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับลูกค้าดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ ในการให้บริการ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้) หรือ (ข) ข้อมูลซึ่งได้มาจากบัตรประจำตัว ข้อมูลการติดต่อของบุคคลธรรมดา หรือข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุที่ตั้งของบุคคลได้(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลบัญชีอื่นๆ (ซึ่งข้อมูลบัญชีอื่น ๆ นั้นมีข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อย่อย (ก) หรือ (ข)) หรือสิ่งระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล และข้อมูลบัตรเครดิต และ (ง) ข้อมูลอื่นใด (เช่น ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งระบุลักษณะเฉพาะ ข้อมูลชีวมิติ และ/หรือไอพี แอดเดรส) ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย “คนขับรถ” หมายถึง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคลภายนอกผู้ให้บริการส่งสินค้า อาหารตามที่ลูกค้า ร้องขอจากการใช้แอปพลิเคชันตามสั่งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือบนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้าสู่ระบบตามสั่งได้และได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากตามสั่ง และ/หรือบริษัทให้ส่งสินค้า อาหาร ของหวาน และ/หรือเครื่องดื่มที่สั่งโดยลูกค้าผ่าน“ตามสั่ง” “ค่าบริการ” หมายถึง จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของ ราคาทุนของสินค้า อาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งในรูปแบบความร่วมมือทางการค้า (จำนวนหรืออัตราเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา) และจะได้ชำระให้แก่บริษัทโดยร้านค้า เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการ “บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ที่บริษัทสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันตามสั่ง และ/หรือ www.ตามสั่ง.com และ/หรือwww.tamzang.com เพื่อลงทะเบียนและใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ “บริษัทในเครือ” หมายถึง สำหรับนิติบุคคลหนึ่ง นิติบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมนิติบุคคลหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคำนิยามนี้ คาดว่า “ควบคุม” (รวมถึงคำว่า “มีอำนาจควบคุม” “อยู่ภายใต้การควบคุมของ” และ “อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ”) หมายถึง การมีอำนาจในสั่งการหรือกำหนดแนวทางการบริหารและนโยบายของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่าจะโดยการถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง โดยผลของสัญญา หรือโดยเหตุอื่นใด “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกัน “ระยะเวลา” หมายถึง ระยะเวลาของสัญญานี้ตามข้อ 3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ “ราคาขายปลีก” หมายถึง ราคาขายปลีกของอาหาร ตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันตามสั่ง ร้านค้าจะเป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาขายปลีกอาหารนั้น (ว่าจะรวมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) “ราคาทุน” หมายถึง ราคาสินค้าที่ร้านค้าตกลงยินยอมให้บริษัทหักค่าบริการ “ร้านค้า” หมายถึง ร้านค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและสัญญา “ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่ใช้ตามสั่ง เพื่อสั่งสินค้า อาหาร ของหวาน และ/หรือ เครื่องดื่มจากร้านค้า
“วันทำการ” หมายถึง วันใดวันหนึ่ง (นอกเหนือจากวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารเปิดทำการเป็นปกติในประเทศไทย “สัญญา” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างบริษัทและร้านค้าซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ข้อตกลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารแนบท้าย และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เนื่องจากอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วยข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประการทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่ต้องจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในแผงวงจร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า การออกแบบที่ได้รับการจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นใด หรือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญ การประดิษฐ์ สูตร กระบวนการที่เป็นความลับ ความลับทางการค้า และข้อมูลความลับ และสิทธิและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครอง และใบอนุญาตและการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น โดยแต่ละกรณีให้มีผลครอบคลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนแล้ว สามารถจดทะเบียนได้ หรือยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และสำหรับตลอดระยะเวลาของของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการขยายระยะเวลา และการยื่นจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ระบุข้างต้น “สินค้า” หมายถึง อาหาร เครื่องดื่ม และ/หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ร้านค้าจัดให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันตามสั่ง www.ตามสั่ง.com และ/หรือ www.tamzang.com และภายใต้ความเห็นชอบของบริษัท “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยภายใต้สัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติ การจลาจลหรือสงครามกลางเมือง สงครามหรือการปฏิบัติการทางทหาร เหตุฉุกเฉินระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น การกระทำหรือละเว้นการกระทำของรัฐบาล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด (ที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเอง) ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ระเบิด การยุบตัวของผืนดิน อากาศแปรปรวน และการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว “อาหาร” หมายถึง อาหาร และ/หรือเครื่องดื่มใดๆ ที่ร้านค้าจัดให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันตามสั่ง www.ตามสั่ง.com และ/หรือ www.tamzang.com “แอปพลิเคชันตามสั่ง” หมายถึง แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า ดังต่อไปนี้ (ก) ซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านค้า (ข) จับคู่ร้านค้ากับคนขับรถในการให้บริการส่งอาหารและเครื่องดื่ม และ (ค) จับคู่คำสั่งของลูกค้าและคนขับรถเพื่อให้คนขับรถซื้ออาหาร เครื่องดื่มตามคำสั่งของลูกค้า ณ ร้านค้านั้นๆ
1.2 การตีความ กฎดังต่อไปนี้ให้ใช้บังคับ เว้นแต่บริบทนั้นๆ จะหมายความเป็นอื่น 1.2.1 ชื่อหัวข้อนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อการตีความ 1.2.2 คำใดที่เป็นเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย และคำใดที่เป็นพหูพจน์ให้หมายความ รวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วยเช่นกัน 1.2.3 หากคำหรือวลีใดได้มีการนิยามไว้ ให้รูปไวยกรณ์ของคำหรือวลีนั้นให้มีความหมายสอดคล้องกับนิยามนั้น 1.2.4 การอ้างถึงข้อใดให้เป็นการอ้างถึงข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา 1.2.5 การอ้างถึงข้อตกลงหรือเอกสาร (รวมถึงการอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา) เป็นการอ้างถึงข้อตกลง หรือเอกสาร (รวมถึงภาคผนวก) ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม โอนสิทธิ หรือมีการแทนที่เว้นแต่จะถูกต้องห้ามโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา 1.2.6 การอ้างถึง “ลายลักษณ์อักษร” ให้รวมถึงวิธีการใดๆ ที่แสดงหรือทำซ้ำข้อความ รูปภาพ รูปเขียน หรือสัญลักษณ์ ในรูปแบบที่มองเห็น หรือจับต้องได้ 1.2.7 การอ้างถึงคู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา หรือข้อตกลงหรือเอกสารอื่น ให้รวมถึงผู้สืบสิทธิของคู่สัญญา ตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต และผู้รับช่วงสิทธิที่ได้รับอนุญาต 1.2.8 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม การประกาศใช้ใหม่ บทบัญญัติที่เข้ามาแทนที่ และกฎระเบียบ หรือตราสารใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายนั้น 1.2.9 การระบุสิ่งใดหลัง “รวมถึง” “ตัวอย่างเช่น” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่เป็นการจำกัดให้รวมถึงสิ่งอื่นด้วย 1.2.10 ไม่มีข้อใดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา จะถูกตีความเป็นโทษแก่คู่สัญญา เพียงเพราะคู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นผู้เสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 2. ข้อตกลงอันสมบูรณ์ 2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้เป็นเป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ที่มีอยู่ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และมีผลใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจ เหตุจูงใจหรือเงื่อนไข โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้น 2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีต่อลูกค้านั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา เว้นแต่บริษัทจะได้ตกลงโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่มีผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา
4. การให้บริการและอุปกรณ์สั่งอาหาร 4.1 เพื่อเป็นการตอบแทนค่าบริการ บริษัท จะดำเนินการดังนี้ (ก) ให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชันตามสั่งและบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อให้และอำนวยความสะดวกให้แก่ (1) ลูกค้าในการสั่งซื้ออาหารที่จัดให้โดยร้านค้า (2) ร้านค้าในการเข้าถึงบริการขนส่งตามสั่งที่จัดให้โดยคนขับรถ และจับคู่ร้านค้ากับคนขับรถนั้น เพื่อให้คนขับรถสามารถให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ขายโดยร้านค้าได้ (ข) จัดหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อย่อย (ก) (รวมเรียก “การให้บริการ”) 4.2 ร้านค้ารับทราบว่าบริษัท บิลเลี่ยน ไมโคร จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการตามสั่งบนแอปพลิเคชันตามสั่ง www.ตามสั่ง.com และ/หรือ www.tamzang.com เท่านั้น และบริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อร้านค้าเข้ากับคนขับรถ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริษัทไม่มีหน้าที่ในการประมวลผล จัดเตรียม และส่งอาหาร และ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญา ข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้าและร้านค้า ในกรณีที่มีความเสียหาย และ/หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเป็นความผิดของร้านค้า บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้
5. หน้าที่ของคู่สัญญา 5.1 บริษัทและร้านค้าจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ 5.2 หน้าที่ของบริษัท 5.2.1 บริษัทจะแสดงข้อมูลร้านอาหารและอาหารที่ร้านค้าจัดให้บน “ตามสั่ง” และทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ตราบเท่าที่ร้านค้าสื่อสารข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าวมายังบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3.2 5.2.2 บริษัทจะทำให้แน่ใจว่าเมื่อได้รับคำสั่งซื้ออาหารจากลูกค้า “ตามสั่ง” คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีการสื่อสารไปยังร้านค้า 5.2.3 บริษัทอาจรับเงินที่ลูกค้าชำระเป็นค่าอาหารตามที่ได้จัดเตรียมไว้ และส่งเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
5.2.4 บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการจัดการการให้บริการลูกค้า และข้อร้องเรียนจากลูกค้า และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ร้านค้าเพื่อจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อไป 5.3 หน้าที่ของร้านค้า 5.3.1 ร้านค้าจะให้ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและอาหารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามข้อ 5.2.1 ให้แก่ “ตามสั่ง” ข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง รายการอาหาร โลโก้ ภาพถ่าย ราคา และรายละเอียดบริษัทของร้านค้า 5.3.2 ร้านค้าจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้อ 5.3.1 โดยทันที (และไม่ว่ากรณีใด ต้องไม่เกิน 3 วันนับแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว) ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้ออาหารที่มีขึ้นตามข้อมูลใดๆ (แม้ว่าจะไม่เป็นปัจจุบัน) ที่เผยแพร่ผ่าน “ตามสั่ง” 5.3.3 ร้านค้าตกลงตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าที่บริษัทเผยแพร่และจะแจ้งบริษัททันทีหากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ 5.3.4 ร้านค้าจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันบริษัทจากข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการใดๆ ของลูกค้า หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของร้านอาหารหรืออาหารที่ปรากฏบน “ตามสั่ง”นั้นผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน อันเนื่องมาจากร้านค้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.3.1 ข้อ 5.3.2 และ ข้อ 5.3.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 5.3.5 ร้านค้ารับรองว่าราคาของอาหารทั้งหมดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันตามสั่งนั้นถูกต้องตามข้อตกลงในเรื่องของราคาทุน และราคาขายปลีก 5.3.6 หากมีความเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตธุรกิจ/ประกอบการของร้านค้า ร้านค้าจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที (และไม่ว่ากรณีใด ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว) 5.3.7 ร้านค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทในการวางสื่อทางการตลาด โฆษณาของตามสั่ง การการให้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ (ที่จัดเตรียมให้ “ตามสั่ง”) ในร้านอาหารหรือสถานที่อื่นใดของร้านค้า(ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามที่จะตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท 5.3.8 ร้านค้ารับประกันว่า ข้อมูลที่โฆษณาบน“ตามสั่ง” ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า ร้านอาหาร และ/หรืออาหารเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด 5.3.9 ร้านค้ารับรองว่าข้อมูลที่ร้านค้าให้ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลภายนอก 5.3.10 ร้านค้าจะประมวลผลคำสั่งซื้อด้วยความระมัดระวังตามสมควรและโดยเร็วที่สุดเมื่อลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อจะต้องดำเนินการอย่างครบถ้วนถูกต้องและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ในกรณีปรากฎว่าลูกค้าได้รับอาหารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ หรือไม่สามารถส่งภายในระยะเวลาการจัดส่ง ร้านค้าตกลงชดใช้และรับผิดชอบต่อการ
คืนเงิน หรือชำระค่าเสียหายให้กับลูกค้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 5.3.11 ร้านค้ามีหน้าที่ต้องรักษาปริมาณอาหารที่โฆษณาอย่างสุดความสามารถ 5.3.12 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการ อุปกรณ์การสั่งอาหารถูกเปิดและสามารถรับและประมวลผลคำสั่งซื้ออาหารได้ 5.3.13 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าอาหาร ของหวาน และ/หรือเครื่องดื่มที่นำเสนอมีคุณภาพสูง และการจัดเก็บ การผลิต และตระเตรียมเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวร้านค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที 5.3.14 ร้านค้าจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเป็นที่น่าพอใจในการอำนวยความสะดวกคนขับรถในการรับอาหารเพื่อนำไปส่ง 5.3.15 ในกรณีที่ร้านค้าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้องและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ปรากฎว่าลูกค้าไม่ได้รับอาหารตามคำสั่งซื้อ หรือได้รับอาหารไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อเนื่องจากความผิดของคนขับรถ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่เดินทางไปส่ง ส่งให้ลูกค้าสลับคน ทำให้ร้านค้าไม่ได้รับค่าอาหารเนื่องจากคำสั่งซื้อดำเนินการไม่สำเร็จ ร้านค้ามีสิทธิในการแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและแก้ไข ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของ บริษัทแต่เพียงผู้เดียว 5.3.16 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าจะไม่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าใดที่ร้านค้าไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือส่ง หากบริษัทตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ใดว่ามีการจัดจำหน่ายสินค้าตาม 5.3.15 คู่สัญญาตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการดำเนินการใดๆกับร้านค้าของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถอดสินค้ารายการนั้นออกจากร้านค้าของท่าน การปิดร้านค้าของท่านในแอปพลิเคชัน การเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท อันเนื่องมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าตาม 5.3.15 เป็นต้น 5.3.17 ร้านค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทรับการชำระเงินค่าอาหารจากลูกค้าได้ตามกฎหมาย 5.3.18 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ชำระเงินออนไลน์ วิธีการชำระล่วงหน้า หรือชำระภายหลังวิธีอื่น ซึ่งอาจกระทำได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีวิธีการชำระเงินซึ่งอาจอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าสำหรับอาหารและสิ่งอื่น ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระไว้ล่วงหน้านั้น (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
5.3.19 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความบกพร่องอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นกับสินค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ สินค้าเสียหาย สินค้าบุบสลาย สินค้ามีหนอนแมลง สินค้าเน่าเสีย หรือสินค้าที่ส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เป็นต้น 5.3.20 หากบริษัทตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากลูกค้าถึงความบกพร่องของสินค้าตาม 5.3.18 ร้านค้ายินดีที่จะเปลี่ยนแทนที่สินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดีให้กับบริษัทโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแทนที่สินค้า อาทิ ราคาสินค้า ค่าจัดเตรียมสินค้า และค่าจัดส่ง เป็นต้น โดยที่ร้านค้ายินดีที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6. การตลาด 6.1 คู่สัญญาอาจจัดกิจกรรมการตลาดและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า อาหารตามที่จะได้ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย กิจกรรมดังกล่าวอาจมีขึ้นผ่านช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือบล็อค เพื่อขจัดข้อสงสัยบริษัทอาจจัดการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง เพื่อสนับสนุนธุรกิจและบริการของคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ 6.2 ร้านค้าจะให้ปฏิทินและแผนทางการตลาดให้แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงรายละเอียดส่วนลด และรายการส่งเสริมการขาย) เพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถพิจารณากิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาร่วมกัน 6.3 ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดออกข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ หรือกระทำด้วยประการใดๆ โดยอ้างถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และ/หรือสัญญา หรือด้วยประการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายนั้น 6.4 บริษัทและคนขับรถจะไม่รับผิดชอบต่อความมีอยู่ของของกำนัล ของขวัญ ของรางวัล ของแจก หรือวัตถุอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงส่วนลดหรืออาหารพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขาย) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดให้โดยร้านค้า
7. ค่าบริการ 7.1 ค่าจัดส่ง : ร้านค้าจะไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ
7.2 การนำส่งเงินให้ร้านค้า : บริษัทจะนำส่งเงินให้ร้านค้าเป็นยอดรวมของราคาทุน(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในนามของร้านค้า) ที่ร้านค้าได้รับ และหักค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทจะนำส่งรายได้นี้เป็นรายสัปดาห์ หรือ(หากบริษัทตัดสินใจเป็นครั้งคราว) บ่อยกว่านั้น
7.3 การคืนเงินให้ลูกค้า : ร้านค้าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอการคืนเงิน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ อาหาร หรือบางส่วนของอาหาร (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนอาหารนั้นๆ ถ้ามี) ด้วยเหตุผลที่บริษัทเห็นโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
7.4 วิธีการชำระเงิน/นำส่งเงิน : การชำระเงินและนำส่งเงินทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา จะดำเนินการโดยข้อตกลงเกี่ยวกับชำระเงิน/นำส่งเงินตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างบริษัทและร้านค้า เช่น QR PromptPay บัญชีธนาคารออนไลน์
8. ภาษี 8.1 หากบังคับใช้ได้ ร้านค้าจะถือเป็น “ผู้ค้าปลีก” หรือ “ผู้ขาย” อาหารทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพึงชำระ เพื่อขจัดข้อสงสัย ราคาขายปลีกอาหารนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและสัญญา จะชำระเป็นสกุลบาท 8.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ของตนที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำและปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา เว้นแต่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ (หากมี) ซึ่งให้ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย จำนวนของค่าบริการที่พึงชำระให้แก่บริษัทนั้นจะเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ร้านค้ามีหน้าที่ออกและมอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่บริษัทภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันนำส่งรายได้ค่าอาหารงวดนั้นๆ 8.3 ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา 8.4 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ เงินจำนวนใดๆ ที่ต้องชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และสัญญา จะต้องชำระโดยไม่มีการหัก หรือยึดหน่วงภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของทางราชการไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต และไม่ว่าจะใช้บังคับ เรียกเก็บ หรือจัดเก็บโดยหรือในนามรัฐบาลไทย หรือโดยหรือในนามหน่วยงานทางการเมืองหรือราชการใดที่มีอำนาจในการเก็บภาษี เว้นแต่การหักหรือยึดหน่วงนั้นจะได้กระทำเพราะกฎหมายบังคับ
9. ทรัพย์สินทางปัญญา
ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ในฐานะผู้อนุญาต หรือผู้รับอนุญาต ผู้มีสิทธิใช้และให้สิทธิช่วงในเครื่องหมาย แล้วแต่กรณี) (“ผู้อนุญาต”) อนุญาตให้คู่สัญญาอีกฝ่าย (และในกรณีของบริษัทให้รวมถึงบริษัทในเครือ) (“ผู้รับอนุญาต”) มีสิทธิโดยจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้ ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ เพื่อใช้เครื่องหมาย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของผู้อนุญาตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในประเทศไทย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตามข้อ 6) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คำว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งที่ได้รับจดทะเบียนและยังมิได้รับจดทะเบียน ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ โลโก้ และสัญลักษณ์ระบุตัวตนอื่นใดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง การใช้
เครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องเป็นไปในรูปแบบที่กำหนดและได้รับความเห็นชอบโดยเจ้าของเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาอีกฝ่าย โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ค่าความนิยม (goodwill) ที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะถือเป็นผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายใดให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
10. คำรับรองและรับประกัน
10.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้เข้าทำสัญญานี้โดยรับรองและรับประกันว่า
10.1.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีความสามารถและอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้สัญญา
10.1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญามีผลและก่อหน้าที่ผูกพันและใช้บังคับได้กับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา
10.1.3 การเข้าทำ และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาต้องไม่และจะไม่ฝ่าฝืน (1) กฎหมายใดๆ ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย หรือ (2) สัญญาใดๆ ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นคู่สัญญา หรือซึ่งผูกพันคู่สัญญาแต่ละฝ่ายหรือทรัพย์สินของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
10.1.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ผิดนัดสัญญาใดๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายผูกพันเป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบและอย่างมีนัยสำคัญกับสภาพการเงินหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา รวมถึงไม่มีการกระทำ กระบวนการ ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรืออนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือคุกคามต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจมีผลคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน
10.1.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายปฏิบัติตามและมีใบอนุญาตที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
10.1.6 บุคคลที่กระทำการแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา มีอำนาจที่จะกระทำการแทนและผูกพันคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
10.1.7 เนื้อหา สื่อ และวัตถุอื่นใดที่ใช้ หรือจัดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
10.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าคำรับรองและคำรับประกันตามข้อ 10.1 เป็นความจริงตราบเท่าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญายังมีอยู่และยังมีค่าบริการค้างชำระ และจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่มีเหตุการณ์ที่คำรับรองหรือรับประกันใดๆ จะกลายเป็นเท็จไม่ว่าในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตาม
10.3 ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าจะไม่ใช้ “ตามสั่ง” เพื่อวัตถุประสงค์อันผิดกฎหมาย (รวมถึงการขนส่งยาเสพติด การกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี)
11. การสิ้นผลและระงับของสัญญา
11.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากคู่สัญญาอีกฝ่ายผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา และการผิดข้อกำหนดดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขภายใน 2 (สอง) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดข้อตกลง
11.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาได้โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นผลตามที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้น
11.3 บริษัทอาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา หรือระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ทันทีโดยส่งคำบอกกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
11.3.1 บริษัทสงสัยว่าร้านค้า และ/หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน กระทำการผิดกฎหมาย และ/หรือฉ้อโกง
11.3.2 หากร้านค้าได้รับการรีวิวที่ไม่ดีจากลูกค้า หรือข้อร้องเรียน ร้านค้า หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งให้จัดส่งอาหาร
11.3.3 ร้านค้าละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้อง
11.4 ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกหรือระงับการประกอบธุรกิจ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างกระบวนการเลิกกิจการหรือดำเนินการเพื่อควบเข้ากัน หรือเหตุอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายซึ่งขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น
11.5 การสิ้นผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาจะไม่ปลดเปลื้องหรือจำกัดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการสิ้นผลนั้น
12. การชดใช้ความเสียหาย
12.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (“คู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้”) จะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันคู่สัญญาอีกฝ่าย บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) (รวมเรียกว่า “ความเสียหาย”) ของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ (ก) ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ และลูกจ้างหรือตัวแทนในการกระทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ ว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ผิดคำรับรองและการรับประกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา (ค) ข้อเรียกร้องใดๆ ว่าเครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก ตราบเท่าที่การใช้เครื่องหมายนั้นได้รับการเห็นชอบโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ หรือ (ง) การผิด
หรือละเมิดข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ร้านค้าตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันบริษัท คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้จากความเสียหายทั้งหมดของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมาย หรือกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยการค้าอาหาร หรือกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยของร้านค้า เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของบริษัทหรือลูกจ้าง
12.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสาหรับการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกิจ และเงินออมคาดหวัง หรือความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมหรือสืบเนื่องที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ
13. การเก็บรักษาความลับ
13.1 คู่สัญญาตกลงว่าระหว่างกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลอาจได้รับข้อมูลความลับจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเท่านั้น คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะเก็บข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องรู้ข้อมูลความลับนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลก่อน ตลอดกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาและภายหลังจากที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาสิ้นผลลง ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีที่ข้อมูล (1) มีในที่สาธารณะแล้วโดยไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับ หรือ (2) ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกระบวนการยุติธรรม หรือ (3) ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนซึ่งกระทำการในนามของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญานี้ หรือข้อมูลที่เปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูลโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับ
13.2 หน้าที่ในการรักษาความลับนี้จะยังคงมีผล แม้ภายหลังการหมดอายุหรือการสิ้นผลของสัญญานี้ เป็นกำหนดเวลา 1 (หนึ่ง) ปีภายหลังจากการหมดอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาและ/หรือเมื่อข้อมูลความลับนั้นมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน
14. ข้อมูลส่วนบุคคล
14.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และสัญญา
14.2 ร้านค้าตกลงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา
เท่านั้น โดยร้านค้าจะรักษาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มอบให้ไว้ ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบให้โดยใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่บริษัทจัดให้เท่านั้น
14.3 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อของบุคคลผู้มีอำนาจ และกระทำการแทนของร้านค้า หรืออื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา เพื่อการตลาด และ/หรือการส่งเสริมการขาย ข้อสัญญาดังกล่าวให้ใช้รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าโดยบริษัทในเครือ เพื่อการให้บริการของบริษัท พาร์ทเนอร์ร้านค้า หรือบุคคลภายนอกตามหน้าที่ตามกฎหมายและการตลาด
14.4 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าเพื่อให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของร้านค้า พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของบริษัท
15. เหตุสุดวิสัย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบในหน้าที่ (เว้นแต่หน้าที่ในการชำระเงิน) และความล่าช้าของงานซึ่งเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย (รวมถึงเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19) ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกสิบ (60 วัน) (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกัน) วันปฏิทิน และคู่สัญญาได้เจรจาโดยสุจริตและไม่สามารถจะหาทางออกที่เหมาะสมได้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
16. ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา
16.1 ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุประการใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่ง จะไม่ทำให้ข้อสัญญาอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
16.2 หากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลที่มีเขตอำนาจ คณะกรรมการ หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่มีอำนาจเหนือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คู่สัญญาจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อตกลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเพื่อให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว
17. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ตระเตรียม เข้าทำ และการทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเป็นผล
18. การโอนสิทธิ
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน อย่างไรก็ตาม ร้านค้าตกลงว่าบริษัทอาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาให้แก่บริษัทในเครือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้า ในกรณีนี้ ร้านค้าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างที่ดีสุดในการให้ความร่วมมือเท่าที่จำเป็นแก่บริษัท และกระทำการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ โดยคู่สัญญาตกลงว่าการโอนหรือการโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาให้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
19. คำบอกกล่าว
เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คำบอกกล่าวที่ออกหรือส่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) และจะถือว่ามีการนำส่งแล้วเมื่อได้นำส่งด้วยมือให้แก่ผู้แทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า หรือที่อยู่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
20. คู่ฉบับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาอาจลงลายมือชื่อได้เป็นสองฉบับหรือมากกว่านั้น คู่ฉบับแต่ละฉบับถือว่าเป็นฉบับจริง แต่ทุกฉบับรวมกันจะถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและสัญญาฉบับเดียวกันเพียงฉบับเดียว คู่ฉบับของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาอาจมีการลงลายมือชื่อและส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ (รวมถึงอีเมล) โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่ได้รับอาจถือเอาเอกสารที่ได้ลงลายมือชื่อและส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงอีเมล) นั้นเป็นต้นฉบับ
21. ข้อความที่ขัดแย้งกัน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ (ถ้ามี) ระหว่างคู่สัญญาในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา และจะเข้าแทนที่ข้อตกลง จดหมายตอบโต้ การเจรจา คำรับรอง และการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา
ที่ได้มีขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญา ในกรณีที่มีข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และข้อกำหนดในสัญญา ให้ถือเอาตามข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญา
22. การแก้ไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ ด้วยการทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อโดยร้านค้าและบริษัท
23. กฎหมายที่ใช้บังคับ
คู่สัญญาตกลงที่จะพยายามอย่างที่สุดที่จะระงับข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใดๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาอย่างเป็นมิตรผ่านการเจรจาโดยสุจริต ในกรณีที่คู่สัญญาไม่อาจบรรลุข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทได้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน (หรือระยะเวลาอื่นตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน) นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ศาลไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 63